Luyện semaphore online

Ngẫu nhiên chữ và số
Bản văn có sẵnBASE_STRING
Ngẫu nhiên chữ và sốCHAR NUMBER
Bản văn toàn chữCHAR
Bản văn toàn sốNUMBER
Bản văn bí mậtSECRET
Nhập bản văn